Hovedseksjon

Supergruppa

Supergruppa har skoledag fra 08.15 til 13.45 hver dag. I løpet av uken har vi en variert timeplan med norsk, matematikk, engelsk, mat og helse, kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og temafag. I temafagene jobber vi med ulike emner fra naturfag, samfunnsfag eller KRLE.

Elever i den byomfattende spesialgruppen har rett på skoleskyss, i de fleste tilfeller taxi. Det opprettes da en fast henteordning som skaper forutsigbarhet for elever og foresatte. Noen elever/foresatte velger i stedet å bruke kollektiv transport. Skolen dekker da årskort hos Ruter.

 

Hvordan søke om skolebytte til spesialskole/spesialgruppe?  

Foresatte søker om skolebytte. Skolen fyller ut søknadsskjemaet med underskrift fra begge foresatte. Barnevernet undertegner for barn som de har omsorgsansvaret for. Skolen sender inn søknadsskjema med relevant dokumentasjon ( viser til kriterier for for vurdering av søknaden). For å sikre at søknadsbehandlingen skjer med god kvalitet og til riktig tid er det viktig at alle dokumentene følger søknaden, og at søknaden leveres innen fristen.
Skjemaet skal sendes inn til Utdanningsadministrasjonen v/EFP, Pb 6127 Etterstad, 0602 Oslo.
 
Det skal ikke sendes kopi til skolene som det søkes inntak til. UDA vil sørge for at mottakende skole får tilsendt alle søknadspapirer når vedtak om inntak er fattet.

 

Kriterier for vurdering av søknaden  

For at søknaden skal kunne behandles må søknaden inneholde følgende:
• Søknad med sakkyndig vurdering fra PPT, vedtak om spesialundervisning, individuell opplæringsplan (IOP) og halvårsvurdering/årsvurdering må være oversendt Utdanningsadministrasjonen innen søknadsfristen 1. desember 
• Sakkyndig vurdering må dokumentere at eleven har behov for spesialundervisning i form av at opplæringssituasjonen blir lagt særskilt til rette gjennom hele skoledagen

 

Fristen for å søke om skolebytte er 1. desember. For skolestartere er søknadsfristen 18. desember.