Hovedseksjon

Klage på karakterer

Det er 10 dagers klagerett fra karakteren er gjort kjent for eleven. Det vil si at eleven har fått karakteren på skolen eller at den er lagt ut på its. Ved begrunnelse for karakter vil det bli en pause i 10 dagersfristen. 

Slik klager du

  1. Be faglærer om begrunnelse for karakter. 
  2. På bakgrunn av begrunnelsen fra faglærer må elev/foresatte vurdere om de vil klage på karakter. Husk å sammenligne med Kunnskapsløftet, ikke med medelever. 
  3. I klagen skal det går frem hva det klages på. Den bør inneholde relevant informasjon og begrunnelse.
  4. Klagen skal være skriftlig og signert. 

Hva skjer videre? 

Faglærer legger ved en begrunnelse for karakteren. Karakteren begrunnes mot læreplanen i faget, og det vises til at gjeldene forskrifter er fulgt. Rektor legger ved et skriv hvor det beskrives hvordan og når skolen setter standpunktkarakterer. Deretter sendes klagen med vedlegg til Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør om gjeldene regler/forskrifter er fulgt. Skolen får tilbakemelding om klagen ikke får medhold (karakteren blir stående) eller om karakteren skal oppheves. Dersom karakteren oppheves skal faglærer sammen med rektor sette en ny karakter. Karakteren kan da bli satt opp, bli stående eller bli satt ned. 

Underveisvurdering

Alle karakterer eleven får før sluttvurdering i 10. klasse (9. klasse for musikk og mat og helse) er underveisvurdering. Det er ikke klagerett på underveisvurdering, men elever oppfordres til å snakke med faglærer dersom de ikke er enige i karakteren som er satt. 

Underveisvurderinger brukt i sluttvurdering

Underveisvurderinger er en del av faglæreres samlede vurdering når sluttvurderingen settes. Det er faglærer som avgjør om underveisvurderingen er relevant for sluttvurderingen. For eksempel kan en temaprøve om organisk kjemi i november være en del av standpunktkarakterer i naturfag, som blir satt i juni. Standpunktkarakterer er ikke et matematisk gjennomsnitt av underveisvurderingene, men faglærer gjør en totalvurdering av elevens kompetansenivå.