Hovedseksjon

Lesing i alle fag

Bokstabel

Grunnleggende ferdighet

Ved Veitvet skole har vi valgt ut lesing som skolens hovedsatsingsområde. Dette fordi lesing er nøkkelen til å tilegne seg informasjon, fakta og kunnskaper i alle andre deler av skolehverdagen så vel som samfunnet for øvrig. Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i skoleløpet.

Leseprogrammer

Fra oppstarten på første trinn er det fokus på bokstavinnlæring, trening av lyder, rim og regler. Ganske raskt vektlegges det etter hvert også gjenkjenning av ordbilder og presentasjon av "de vanligste" ordene. Elever som har behov for det i en periode, kan få litt ekstra hjelp og støtte gjennom ulike leseprogrammer som oftest er lagt opp som kurs i en intensiv periode.

Veiledet lesing

"Veiledet lesing" (Guided reading) blir benyttet på alle trinn fra 1-10, og vektlegges særskilt fra 4. trinn og oppover (mellomtrinn og ungdomstrinn). Denne metoden går ut på å øve opp elevene til å bli selvstendige og kritiske lesere. Metoden legger vekt på tilpasset opplæring og differensiering, og er i tråd med kravene i den nye læreplanen som ble innført med LK-06. Elevene jobber med den samme teksten, gjerne over tid, for å bli trygg på teksten med hensyn til vanskelige ord, setninger, illustrasjoner og for å få mengdetrening og oppøve lesegleden. Alle lærere er leselærere, uansett hvilket fag de tar utgangspunkt i.

Leseutviklingsplanen (LUS)

Skolen har en egen leseutviklingsplan. Denne beskriver skolens generelle arbeid med lesing, den går inn på mål, metoder og utfordringer på hvert enkelt trinn, og den fungerer som en slags idébank for ulike lesemåter, leseoppdrag og lesesituasjoner vi ønsker å utfordre våre elever innenfor.

"Lystlesere"

Skolen har et klart ønske om at foresatte støtter opp om at elevene også hjemme skal lese litt hver dag, og at vi sammen etter hvert skaper såkalte "lystlesere" som i perioder kan slukes inn i litteraturens mange universer for en pause fra hverdagen eller for påfyll av kunnskap man ikke hadde fra før.