Hovedseksjon

Kurslærermodell

Lærer i klasserom

Med bakgrunn i dette har vi det siste året organisert deler av undervisningen som kurs. På 1.-7. trinn har til enhver tid ca. 6 elever tilbud om kurs i lesing og/eller regning. Kursene går over 6 uker, og en enkelt elev kan delta på inntil to kursperioder pr. år. Kurslærermodellen er utviklet i samarbeid med PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), og har som formål å tilrettelegge for intensiv undervisning for en liten gruppe elever i en tidsavgrenset periode. Utvelgelsen av elever til de enkelte kursene gjøres på bakgrunn av lærers vurdering, kartleggingsresultater og ønsket om å sette sammen velfungerende og dynamiske grupper. For noen elever er det i tillegg anbefalt at deler av spesialundervisningen dekkes opp gjennom deltagelse i kurs; dette vurderes da av skolens ressursteam.

Kurslærermodellen ble innført ved skolen høsten 2016, og inneværende skoleår gjennomføres derfor som et "pilotår" med tett oppfølging og underveisevaluering slik at vi finner frem til en modell som fungerer godt for Veitveteleven.