Hovedseksjon

Strategisk plan

Her kan du lese hele Strategisk plan for 2018

Oppsummering Strategisk plan

Den strategiske prosessen ved skolen henger tett sammen med skolens læringsresultater samt den støtte og faglige veiledning skolens ansatte får gjennom ulike tiltak og prosjekter.

I prosessen har det vært viktig å sette disse innsatsene inn i et system, samtidig som det må komme klart frem hvilke prioriteringer som ligger bak skolens hovedsatsingsområder, som er språk og læringsmiljø. Det har de siste årene vært et vesentlig fokus på læringsmiljøet ved skolen, og inneværende skoleår har dette gitt svært positive utslag på elevundersøkelsen.

Ved Veitvet skole har vi i tillegg til et trygt læringsmiljø, valgt ut lesing som skolens hovedsatsingsområde. Dette fordi lesing er nøkkelen til å tilegne seg informasjon, fakta og kunnskaper i alle andre deler av skolehverdagen så vel som samfunnet for øvrig. Lesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i skoleløpet.

Fra oppstarten på første trinn er det fokus på bokstavinnlæring, trening av lyder, rim og regler. Ganske raskt vektlegges det etter hvert også gjenkjenning av ordbilder og presentasjon av "de vanligste" ordene. Elever som har behov for det i en periode, kan få litt ekstra hjelp og støtte gjennom ulike leseprogrammer som oftest er lagt opp som kurs i en intensiv periode (skolens kurslærerprogram).

Inneværende år er det etablert et språkteam ved skolen. Gruppen består av lærere på tvers av trinn og fag, samt representanter for ledelsen. Språkteamet igangsetter språklige aktiviteteter ved skolen, og har fokus på stolthet ved bruk av norsk som vårt felles kommunikasjonsverktøy, og morsmål som identitetsfaktor og kulturbærer. Elever aktiviseres og motiveres gjennom å bruke og presentere språket sitt. Hovedaktivitetene er lagt til en språkuke i februar i tilknytting til den internasjonale morsmålsdagen.

Veitvet skole har en egen leseutviklingsplan. Denne beskriver skolens generelle arbeid med lesing, den går inn på mål, metoder og utfordringer på hvert enkelt trinn, og den fungerer som en slags idébank for ulike lesemåter, leseoppdrag og lesesituasjoner vi ønsker å utfordre våre elever innenfor. Alle lærere er leselærere, uansett hvilket fag de har utgangspunkt i.

Skolen har et klart ønske om at foresatte støtter opp om at elevene også hjemme skal lese litt hver dag, og at vi sammen etter hvert skaper såkalte "lystlesere" som i perioder kan slukes inn i litteraturens mange universer for en pause fra hverdagen eller for påfyll av kunnskap man ikke hadde fra før.

Det er også et nyopprettet skoleutviklingsteam (SUT) ved skolen. Dette teamet består av ledelsen og et utvalg lærere og har pedagogisk utviklingsarabeid som fokusområde. Etter studietur i England og intern kompetanseheving, er det bestemt at SUT skal ha som hovedoppgave å implementere samarbeidslæring ved skolen kommende periode.

Nytt av året er det at den grunnleggende ferdigheten "regning i fagene" er tatt inn i strategisk plan. Skolen har et bredt fokus på størrelser, tallinje, måling og statistikk.

Ved skolen vektlegges det sterkt at aktivitetsskolen (AKS) skal være en bidragsyter i elevenes læringsutbytte. Prosjektet "lesing og regning i AKS" ble igangsatt i januar 2017 og innebærer et strukturert arbeid med læringsstøttende aktiviteteter hvor man sikrer samarbeidsarenaer mellom skolens pedagoger og baseledere/assistenter i AKS. Skolen vil ha et økt fokus på dette i 2018 med gratis kjernetid og like vilkår for de yngste elevene.